Home » Articles » Schools / Universities

Ika-22 Pambansang Kumperensya ng mga Mag-aaral ng Kasaysayan

Ang Unibersidad ng Pilipinas-Lipunang Pangkasaysayan (UP-LIKAS) ay magdaraos ng Ika-22 Pambansang Kumperensya ng mga Mag-aaral ng Kasaysayan na may temang Kilos Kasaysayan: Ang Katipunan at mga Kilusang Panlipunan sa Kasaysayan ng Pilipinas sa Agosto 16-17, 2013 sa Bulwagang Tandang Sora, College of Social Welfare and Community Development (CSWCD), UP-Diliman, Lungsod Quezon.
Layunin ng kumperensya na ito ay ang mga sumusunod:
  1. mailahad kung paano umusbong ang mga kilusang panlipunan at ang mahalagang papel ng mga ito sa ating kasaysayan;
  2. suriin ang itinakbo at pagpapatuloy ng dalumat at kaisipan ng Katipunan at kung paano ito nakaapekto sa pagbubuo ng mga kilusang panlipunan; at
  3. talakayin ang kabuluhan ng mga ito sa kasalukuyang panahon.
Inaasahan na ang mga dadalo sa gawaing ito ay ang mga guro at mag-aaral ng kasaysayan sa mababa at mataas na paaralan mula sa iba’t ibang panig ng Pilipinas.

Ang patakaran sa partisipasyon ng mga guro at mag-aaral sa pampubliko at pampribadong paaralan ay dapat naaayon sa no-disruption-of-classes policy na nasasaad sa DepEd Order No. 9, s. 2005 na may pamagat na Instituting Measures to Increase Engaged Time-on-Task and Ensuring Compliance Therewith.

Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan alinman sa mga sumusunod:

Bb. Nicole Angela V. Canseco
Pangulo
Unibersidad ng Pilipinas-Lipunang Pangkasaysayan (UP-LIKAS) UP-Diliman, Lungsod Quezon
Mobile Phone Blg.: 0917-812-9837

G. Eufemio O. Agbayani
Pangalawang Pangulo
UP-LIKAS
UP-Diliman, Lungsod Quezon Mobile
Phone Blg.: 0915-214-1338

Share This Post

If you like this article, we would really appreciate if you share this on Facebook, Twitter, or on any social media channels. Every share makes a huge difference and helps us write more articles like these. Thank You!

 
"Ika-22 Pambansang Kumperensya ng mga Mag-aaral ng Kasaysayan" was written by under the Schools / Universities category. It has been read 868 times and generated 0 comments. The article was created on and updated on 13 July 2013 .
Name*:
Email:
Check this*:
Total comments : 0