Home » Articles » Schools / Universities

Ika-22 Pambansang Kumperensya ng mga Mag-aaral ng Kasaysayan

Ang Unibersidad ng Pilipinas-Lipunang Pangkasaysayan (UP-LIKAS) ay magdaraos ng Ika-22 Pambansang Kumperensya ng mga Mag-aaral ng Kasaysayan na may temang Kilos Kasaysayan: Ang Katipunan at mga Kilusang Panlipunan sa Kasaysayan ng Pilipinas sa Agosto 16-17, 2013 sa Bulwagang Tandang Sora, College of Social Welfare and Community Development (CSWCD), UP-Diliman, Lungsod Quezon.

Layunin ng kumperensya na ito ay ang mga sumusunod:
  1. mailahad kung paano umusbong ang mga kilusang panlipunan at ang mahalagang papel ng mga ito sa ating kasaysayan;
  2. suriin ang itinakbo at pagpapatuloy ng dalumat at kaisipan ng Katipunan at kung paano ito nakaapekto sa pagbubuo ng mga kilusang panlipunan; at
  3. talakayin ang kabuluhan ng mga ito sa kasalukuyang panahon.
Inaasahan na ang mga dadalo sa gawaing ito ay ang mga guro at mag-aaral ng kasaysayan sa mababa at mataas na paaralan mula sa iba’t ibang panig ng Pilipinas.

Ang patakaran sa partisipasyon ng mga guro at mag-aaral sa pampubliko at pampribadong paaralan ay dapat naaayon sa no-disruption-of-classes policy na nasasaad sa DepEd Order No. 9, s. 2005 na may pamagat na Instituting Measures to Increase Engaged Time-on-Task and Ensuring Compliance Therewith.

Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan alinman sa mga sumusunod:

Bb. Nicole Angela V. Canseco
Pangulo
Unibersidad ng Pilipinas-Lipunang Pangkasaysayan (UP-LIKAS) UP-Diliman, Lungsod Quezon
Mobile Phone Blg.: 0917-812-9837

G. Eufemio O. Agbayani
Pangalawang Pangulo
UP-LIKAS
UP-Diliman, Lungsod Quezon Mobile
Phone Blg.: 0915-214-1338
"Ika-22 Pambansang Kumperensya ng mga Mag-aaral ng Kasaysayan" was written by under the Schools / Universities category. It has been read times and generated 0 comments. The article was created on .
Rating: 0.0/0
Warning! When posting comments, strictly observe correct spelling. Avoid incomplete words such as TY (as Thank You), Pls as Please, gud as good, dpt as dapat, etc. You can comment in English or Tagalog. If you will not follow this simple instruction, your comment(s) will not be accepted or published.
Name *:
Email:
Code *:
Total comments: 0