Home » Questions » Information [ Ask a new question ]

GAWAIN: Ang gawaing ito ay maitatala sa lahat ng asignatura. PANUTO: Sumulat ng reaksiyong papel mula -

GAWAIN: Ang gawaing ito ay maitatala sa lahat ng asignatura. PANUTO: Sumulat ng reaksiyong papel mula -

GAWAIN: Ang gawaing ito ay maitatala sa lahat ng asignatura. PANUTO: Sumulat ng reaksiyong papel mula sa binasang kwento na "Mabangis na Lungsod" Isulat ang ito sa YELLOW PAD PAPER Pamantayan sa pagbibigay ng marka sa reaksiyong papel Kategorya Introduksyon na Diskusyon Organisasyon ng mga Ideya Higit na inaasahan (10%) Nakamit ang inaasahan (8%) Bahagyang Nakamit ang Inaasahan (5%) Nakapanghihikayat ang Nakalahad sa introduksyon ang Nakalahad sa introduksyon introduksyon Malinaw pangunahing paksa gayundin ang pangunahing paksa nakalahad ang pangunahing ang panlahat na pagtanaw ukol subalit hindi sapat ang paksa gayundin ang panlahat na dito pagpapaliwanag ukol dito pagtanaw ukol dita Makabuluhan ang bawat talata Bawat talata ay may sapat na May kakulangan sa detalye dahil sa husay na detalye pagpapaliwanag at pagtalakay tungkol sa paksa. Lohikal at mahusay ang Naipakita ang debelopment ng Lohikal ang pagkakaayos ng pagkakasunud-sunod ng mga mga talata subalit hindi makinis mga talata subalit ang mga ideya gumamit din ng mga ang pagkakalahad ideya ay hindi ganap na transisyunal na pantulong tungo nadebelop sa kalinawan ng mga ideya. Nakapanghahamon ang Naipakikita ang pangkalahatang Hindi ganap na naipakita ang konklusyon at naipapakita ang palagay o pasya tungkol sa pangkalahatang palagay O pangkalahatang palagay O paksa batay sa mga katibayan pasya tungkol sa paksa batay paksa batay sa katibayan at at mga katwirang inisa-isa sa sa mga katibayan at mga sa katwirang bahaging gitna inisa-isa mga katwirang inisa-isa sa bahaging gitna bahaging gitna Walang pagkakamali sa mga Halos walang pagkakamali sa Maraming pagkakamali sa bantas, kapitalisasyon at mga bantas, kapitalisasyon at mga bantas, kapitalisasyon at pagbabaybay pagbabaybay pagbabaybay Konklusyon Mekaniks​

Asked by: Guest | Views: 121
Total answers/comments: 0