Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Itala sa iyong journal ang mga gawaing karaniwang ginagawa ng mga kabataang tulad mo.Pagkatapos,sumulat sa iyong journal ng pangako na gagam

Itala sa iyong journal ang mga gawaing karaniwang ginagawa ng mga kabataang tulad mo.Pagkatapos,sumulat sa iyong journal ng pangako na gagampanan ang iyong gawain,gaano man ito kahirap.Itala rin ang kahalagahan ng pagmamalasakit sa kapuwa at ang iyong pangako na tutulong sa iba sa abot ng iyong makakaya

Asked by: Guest | Views: 327
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Ito ang itatala ko sa aking journal:

Ang mga gawain na dapat kong gampanan sa araw-araw:

1. Pagkagising sa umaga, agad akong mananalangin at magbabasa ng Bibliya.

2. Maliligo at magaayos upang maging handa ang lahat sa aking pagpasok.

3. Kakain ng sapat sa umaga upang mapanatiling malusog ang pangagatawan. Magpapasalamat sa aking ina sa araw-araw na paghahanda na mga kakailanganin ko sa eskwela.

4. Mag-aaral mabuti at ilalagay sa kwaderno ang mga dapat pag-aralan at gawaing bahay.

5. Uuwi ng diresto sa bahay o kung may pupuntahan ay magpapaalam sa aking mga magulang upang hindi sila mag-alala

6. Iiwasang magpagabi sa daan upang hindi magkaroon ng disgrasya.

7. Uuwi at mag-aaral.

8. Magpapahinga, at makikipagkwentuhan sa pamilya habang kumakain ng gabihan.

9. Magtatalaga ako ng 2 oras ng paggamit ng internet kung hindi naman io kinakailangan.

10. Matutulog ng maaga o mag-aaral ng mga aralin na nahihirapan akong intidihin

11. Magdadasal at matutulog na.

Nangangako akong gagampanan ko ang lahat ng ito sa abot ng aking makakaya upang matulungan ko ang aking sariling mamuhay ng simple at normal batay sa karapat dapat na ginagawa ng isang mag-aaral. Nangangako ako na makikibahagi ako sa mga tulong na gagawin ng aming pamayanan, simabahan at eskwela. Magiging ehemplo ako sa mga batang mas bata sa akin upang kakitaan nila ako ng wasto at gayahin nila ang mabubuting asal ko. Magiging aktibo din ako sa simbahan sa mga gawain ng pagtulong at pagtuturo sa mga kabataan ng magagandang asal at wastong ugali. Hindi ako magkukulong lang sa kwarto upang gumamit ng internet sapagkat alam kong hindi ito makakatulong sa paglago ko bilang isang mamamayan at bilang isang Kristiyano."