Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Paano maging Strong lalo na sa mga Problema?

Paano maging Strong lalo na sa mga Problema?

Asked by: Guest | Views: 57
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Answer:

Lumapit sa Diyos, humingi ng lakas at presensya Niya na samahan ka sa present journey mo at magtiwala na tutulungan ka Niya.

Explanation:

Magiging strong tayo sa problema kung lalapit tayo sa Diyos at hihingi ng tulong sa Kaniya.  Sabi sa Mateo 11:28-30, “Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin,  at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan.

Ang kaaway (demonyo) ay bibigyan tayo ng takot, galit, kaguluhan ng isip at kung anu-ano pang pandaraya at pagnanakaw  ng kagalakan (Juan 10:10a - Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, at manira). Dahil dito, nanghihina  tayo sa mga problema pero mayroong good news! (Juan 10:10b - Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay  na masaganang lubos).

Ang Diyos ay totoo sa Kaniyang mga pangako, kelangan lang natin lumapit at humingi. At sa ating paglapit dapat tayong  maniwala na ibibigay Niya sa atin ang ating kailangan gaya ng sinasabi sa Mateo 7:7 Humingi kayo at kayo'y bibigyan;  humanap kayo at kayo'y makakatagpo; kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan.

Maaaring maging malakas tayo sa panahon ng problema kung aasa tayo sa sarili natin pero kapos ito. Ang Diyos na lumikha  sa atin ay alam ang lahat ng pangangailangan natin at kayang-kaya Niya itong ibigay pero kelangan din nating lumapit at  humiling.

Minsan, hinahayaan ng Diyos na dumating tayo sa dulo ng kakayanan natin para ipakita sa atin na kailangan natin Siya.  Kaya, tayo ay magpakumbaba, lumapit at humiling ng tulong sa Kaniya. Mahal tayo ng Diyos kaya ang sinuman ang tumatawag  sa Kaniya ay di Niya bibiguin kundi aabutin ng tulong at Kaniyang ililigtas (Roma 10:13).

Papasukin mo si Jesus ngayon sa puso mo sa pamamagitan ng panalangin. Tanggapin mo Siya bilang Panginoon at Tagapagligtas mo at ang kalakasan,  kagalakan at kapayapaan ay sasaiyo. Makakayanan mo ang kahit anong problema kung Siya ay nasa puso mo na. Siya ang magiging   kalakbay mo sa lahat ng panahon. Dahil dito, magiging malakas na ang puso mo sa lahat ng pagsubok."