Home » Articles » Literature

Ano ang Tayutay?

Ano ang Tayutay?
"https://www.facebook.com/gabay.ph/videos/469478563697768/Ang tayutay, o figures of speech sa wikang Ingles, ay ang mga salitang ginagamit upang gawing makulay, matalinhaga, kaakit-akit, at mabisa ang isang pahayag.Ano ang mga uri at halimbawa ng tayutay?A. Pag-uugnay o paghahambing1. Simili o Pagtutulad (Simile)Ito ay nagpapakita ng pagtutulad ng dalawang magkaibang bagay sa pamamagitan ng paggamit ng mga katagang tila, kagaya, kasing-, sing-, ga-, katulad, anaki’y, animo, para, parang, para ng, kawangis ng, gaya ng, at iba pang mga kauring kataga.Halimbawa ng simili:Siya ay katulad ng kanyang amang mapagpatawad.2. Metapora o Pagwawangis (Metaphor) Ito ay tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig ginagamitan ng mga katagang kagaya, katulad at mga kauri.Halimbawa ng metapora o pagwawangis:Ang mga mata ni Oscar ay bituing nagniningning sa kalangitan.3. Pagpapalit-saklaw (Synecdoche)Ito ay nagbabaggit sa isang bahagi o konsepto ng kaisipan upang tukuyin ang kabuuan. Maaari rin na ang kabuuan ay katapat ng isang bahagi.
Halimbawa ng pagpapalit-saklaw:Libu-libong tao ang umaasa sayo.B. Paglalarawan1. Pagmamalabis o Eksaherasyon (Hyperbole)Ito ay lubhang pinapalabis o pinapakulang ang kalagayan o katayuan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian. Ito rin ay gumagamit ng eksaherasyon.Halimbawa ng pagmamalabis:Nagliliyab sa galit si Jose dahil sa napaslang nitong kalabaw.2. Apostrope o Pagtawag (Apostrophe) Ito ay ang pakikipag-usap sa isang karaniwang bagay na para bang ito ay isang buhay na tao na malayo o naroon at kaharap gayong wala naman.Halimbawa ng apostrope:Ulan, kami ay lubayan ngayong araw.3. Eksklamasyon o Pagdaramdam (Exclamation)Ito ay isang papahayag o paglalabas ng matinding damdamin.Halimbawa ng pagdaramdam:Isa kang salot sa ating lipunan!4. Paradoks o Paradoha (Paradox)Ito ay ang paglalahad ng pagsalungat sa karaniwan na kalagayan o pangyayari ngunit kung masusing iisipin ay nagpapahayag ito ng katotohanan.Halimbawa ng paradoha:Kung sino pa ang matanda ay siya pang parang bata.5. Oksimoron o Pagtatambis (Oxymoron) Ito ay nagtataglay ng mga salitang nagsasalungatan upang lalong mapatingkad o mapansin ang bisa ng pagpapahayag.Halimbawa ng pagtatambis:Ang batang malungkot ay sumaya nang makita ang kanyang magulang.C. Pagsasalin ng katangian1. Personipikasyon o Pagsasatao (Personification) Ito ay ginagamit upang bigyang-buhay ang mga bagay sa pamamagitan ng mga salitang nagsasaad ng kilos.
Halimbawa ng pagsasatao:Lumuluha nanaman ang mga ulap.D. Pagsasatunog1. Panghihimig o Onomatopeya (Onomatopoeia) Ito ang pagpapahiwatig ng mga kahulugan gamit ang tunog o himig ng mga salita.Halimbawa ng paghihimig:Dumagundong sa buong gusali ang lakas ng kulog kagabi.2. Aliterasyon o Pag-uulit (Alliteration)Ito ay ang pag-uulit ng mga salita o parirala upang bigyang-diin ang isang pahayag.Halimbawa ng pag-uulit:Malaya na ang Pilipinas! Malaya laban sa mga umaalipusta. Malaya sa mga kadenang gumagapos.What’s your Reaction?+1 2+1 2+1 0+1 0+1 1+1 0+1 0 Facebook Twitter" - https://www.affordablecebu.com/
 

Please support us in writing articles like this by sharing this post

Share this post to your Facebook, Twitter, Blog, or any social media site. In this way, we will be motivated to write articles you like.

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.

"Ano ang Tayutay?" was written by Mary under the Literature category. It has been read 256 times and generated 1 comments. The article was created on and updated on 30 January 2023.
Total comments : 1
Wdcvwl [Entry]

order atorvastatin 20mg sale <a href="https://lipiws.top/">order lipitor 20mg pills</a> lipitor online