Home » Articles » Literature

3 Tula tungkol sa Kahirapan

3 Tula tungkol sa Kahirapan
"Ang kahirapan ay ang hindi pagkakaroon ng sapat na pag-aari o pera na kinakailangan para matustusan ang mga pang araw-araw na gastusin.Ang kadalasang tinatawag na mga mahihirap ay mga taong walang kakayanang bumili ng sapat na pagkain para sa buong pamilya, kaunti o sira ang mga damit, walang maayos na tirahan, at naghihikahos upang magampanan ang kanilang tungkulin bilang anak, magulang, o mabuting myembro ng lipunan.Basahin ang mga halimbawa ng tula tungkol sa kahirapan sa ibaba.Kung nais mong magsumite ng sarili mong tula tungkol sa kahirapan, makipag-ugnayan sa amin dito.

Talaan ng NilalamanHinagpisDalamhatiAng hamak na paladHinagpisI.  Hindi ka na bago! Dati mo ng alamang hindi pag-imik kung naguulayaw;ako’y pinipipi ng aking paggalang,ng aking pagsuyong mataos, dalisay.II.Pinunit sa harap upang makilalaang alab ng aking sinimpang pag-sinta,diyan masusubok ang mithi ko’t pita,diyan masisinag ang luksang pag-asa.III.Wala ka ngang sala…!  Ang kurus ng hirapay dapat matirik sa dusta kong palad!Ako ang pulubing sa tinawag-tawagay lalong inapi… binigyang bagabag…!IV.Di ko akalaing ang langit ng pusoay mangungulimlim… biglang maglalaho,di ko akalaing sa likod ng samyong mga sampaga’y may lihim na suro…!V.Animo’y nagtikom sa gayong sandaliang pintong maramot ng awa’t lwalhati,sa aki’y para nang ang kahilihilingsinag ng ligaya’y lumubog, napawi…!VI.Ngayo’y pamuli pang umaawit-awitsa dilag mong kimkim, gandang maka-Langit,kung may alinlangan sa taghoy, sa hibik,ay maging saksi pa ang aking hinagpis.DalamhatiI.Aninong malungkot noong kahirapanang buhay ng tao sa Sangsinukuban,ang tuwa’t ligaya’y hinihiram lamangkaya’t ulap waring dagling napaparam.II.Ang mabuhay dito’y kapangápanganibsa munting paghakbang ay silo ng sakit,umiibig ka na ng buong pagibigay ayaw pang dinggin ¡ay himalang langit!III.Hindi ka tatamo ng bahagyang galakkundi pa matulog at saka mangarap,gayon man, kung minsa’y paos na nanawagsa pagkakahimbing ang tinig ng hirap.IV.Sa paminsanminsan, sa aking gunitamga pagsisisi yaong tumutudla.Bakit pa lumaki’t natutong humanga’tang paghanga pala’y kapatid ng luha?Ang hamak na paladAywan ko kung ikaw’y magtaglay pang awasa nagsisi ko nang lakad at akala,aywan ko kung ikaw’y kulang pang tiwalasa mga nasayang at natak kong luha.Kung natatalos mo ang luhang nasayangsa mata ko’t pusong laging naglalamay,sana’y nasabi mong mayrong katunayanang dinaranas kong mga kahirapan.Ang hinanakit mo, sumbat at paglaitay pawang nakintal sa dila ko’t isip,at ang ating lihim sa silong ng langitay siyang sa aki’y nakakaligalig.Pinag-aralan kong ikaw’y kausapinnang upang ihayag ang buo kong lihim,lihim ng sa wari’y nagbigay hilahilsa napakabatang puso mo’t paggiliw.Ang pagtatapat ko’y di mo minarapatang kawikaan mo, ako’y isang hamak,ang naging ganti mo sa aking paglingapay isang  libingan  at  krus  ng hirap.Ang hamak nga nama’y hindi naaayosumibig sa isang Reyna ng Kampupot,ang  hamak  na palad ay dapat umirogsa kaisa niyang  hamak  di’t  busabos .Maaari kayang ang isang  granada’ymaihulog sa di gusto ng  princesa?maaari kayang ang isang sampaga’ymakuha at sukat ng taong bala na?Kay laki ng agwat ng palad ta’t uri,ikaw’y isang langit na kahilihiliat ako ay isang hamak na pusali,ikaw ay sariwa at ako’y unsyami.Ang panghihinayang ang siyang nagtulakna kita’y mahalin ng buo kong palad.Ang panghihinayang ang siyang nagatasna kita’y itala sa aking pangarap.Kung ikaw sa akin ay walang hinayangsa aki’y sayang ka at sayang na tunay,sabihin na akong kasakimsakimanat ikaw sa iba’y di mapapayagan.Lalo pang mabuting kanin ka ng lupakay sa mahulog ka sa ibang binata, Iba pa ang iyong bibigyang biyayagayong ako’y uhaw sa iyong kalinga…?Ipinipilit mong tayo’y pupulaankung sa lihim nati’y mayrong makamalay,at sinong pangahas ang pagsasabihan.nitong ating lihim sa sangkatauhan?Ako’y nagsisisi’t nabigyang bagabagna naman ang iyong tahimik na palad,kundanga’y ang iyong bangong walang kupassa pagiisa ko’y siyang nasasagap!Sa kahilingan mo, kita’y lilimutinkahit nalalaban sa aking damdamin,nguni’t ang samo ko’y iyong idalanginang papanaw ko nang ulilang paggiliw.What’s your Reaction?+1 1+1 1+1 0+1 0+1 0+1 0+1 0 Facebook Twitter" - https://www.affordablecebu.com/
 

Please support us in writing articles like this by sharing this post

Share this post to your Facebook, Twitter, Blog, or any social media site. In this way, we will be motivated to write articles you like.

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.

"3 Tula tungkol sa Kahirapan" was written by Mary under the Literature category. It has been read 509 times and generated 1 comments. The article was created on and updated on 29 January 2023.
Total comments : 1
Qwkiux [Entry]

buy generic lipitor 10mg <a href="https://lipiws.top/">order generic atorvastatin 20mg</a> buy atorvastatin pills