Home » Articles » Spiritual / Religion

Maikling Panalangin Pagkatapos ng Meeting

Pagkatapos na mapagkasunduan ang mahahalagang bagay na pinag-usapan sa meeting, napakahalaga na lalong magkaisa ang lahat ukol sa mga pinag-usapan.

Ang lalong nagpapatatag ng pagkakaisa ng isang organisasyon o samahan ay ang panalangin.

Narito ang halimbawa ng maikling panalangin pagkatapos ng isang meeting:

Maikling panalangin pagkatapos ng meeting

 


Maikling Panalangin Pagkatapos ng Meeting (Halimbawa 1)

Panginoon po naming Diyos
Anuman ang pinagkasunduan namin ngayon
Tulungan mo po na magawa ng bawat isa sa amin
Lalo mo pong pagtibayin ang aming pagkakaisa
At gayundin ang pagmamalasakit ng bawat isa.

Ingatan mo po kami sa aming paghiwa-hiwalay
Patnubayan mo po kami hanggang sa aming mga tahanan
Hinihiling po namin ang lahat ng ito
Sa pangalan ni Hesus, na aming Tagapagligtas.

Amen...
 

Maikling Panalangin Pagkatapos ng Meeting (Halimbawa 2)

Panginoon po naming Diyos,
Maraming salamat po sa patnubay sa amin sa buong panahon ng aming pagpupulong
Napakaraming bagay ang aming pinag-usapan

Anuman ang aming narinig
Tumagos nawa hindi lamang sa aming pandinig
Kundi pati na sa aming mga puso.

Na handa naming gagawin ang lahat
Sa ikatatagumpay ng aming mga layunin
At lahat naman ng kapurihan
Ay para po sa iyong banal na pangalan

Kailangan namin ang iyong patnubay
Ingatan mo kami sa aming paghiwa-hiwalay
Lahat ng ito magalang naming hinihiling
Sa ngalan ni Hesus na aming Tagapagligtas

Amen...
 

Meron ka pa bang gustong ipagawa na panalangin? Sabihin mo ang sa comment sa ibaba.
 

Share This Post

If you like this article, we would really appreciate if you share this on Facebook, Twitter, or on any social media channels. Every share makes a huge difference and helps us write more articles like these. Thank You!

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.
"Maikling Panalangin Pagkatapos ng Meeting" was written by under the Spiritual / Religion category. It has been read 216 times and generated 0 comments. The article was created on and updated on 14 February 2021.
Total comments : 0