Home » Articles » Bisaya-Cebuano

List of Bisaya Terms used for Courting or Love

Question

Can you give me a list of commonly used Bisaya Terms used for courting a lover? Bisaya love words?

Answer

Here are a list of Bisaya Terms used for courting someone (for lovers):

 • I love you. – Nahigugma ko nimo. (Nah-hih-guhg-mah kuh nih-muh).
 • Do you love me? – Love ko nimo? (Love kuh nih-muh?)
 • You’re so beautiful. – Gwapa kaayo ka (Gwah-pah kah-ah-yuh kah)
 • You have beautiful eyes. – Nindot kaayo kag mata. (Nin-duht kah-ah-yuh kag mah-tah)
 • I love your cheeks. – Ginahan kaayo ko sa imong aping. (Geh-nah-han kah-ah-yuh kuh sah ih-muhng ah-ping)
 • You make my life complete. – Ikaw ang nagpakumpleto sa akong kinabuhi. (Ih-kaw ang nahg-pah-kum-pli-to sah ah-kung kih-nah-buh-heh)
 • God destined us to be together. – Plano na sa Diyos nga kitang duha magkadayon. (Plah-nuh nah sah Diyos nga kih-tang du-ha mag-ka-da-yon)
 • I cannot live without you. – Di ko mabuhi kung wala ka. (Dih kuh mah-buh-hih kung wah-lah kah)
 • I can’t sleep thinking of you. – Di ko katug sigeg huna-huna nimo. (Dih kuh kah-tohg si-gig hu-na-hu-na ni-muh)
 • I’m so deeply in love with you. – Nahigugma kaayo ko nimo. (Nah-hih-gug-mah kah-ah-yuh kuh nih-muh)
 • Can I kiss you in the cheeks? – Pwede ko mukiss sa imong aping? (Pweh-deh kuh muh-kiss sah ih-muhng ah-ping?)
 • Can I hug you? – Pwede ko mu-gakos nimo? (Pweh-deh kuh muh-gah-kos nih-muh?)
 • Can I kiss you in the lips – Pwede mukiss sa imong lips? (Pweh-deh muh-kiss sah ih-mong lips?)
 • Can I hold your hand? – Pwede mo muhawid sa imong kamot? (Pweh-deh muh-hah-wid sah ih-muhng kah-muht?)
 • You have soft hands. Humok kaayo imong kamot. (Huh-muhk kah-ah-yuh ih-mong kah-muht)
 • I will take care of you always. – Ako kang panggaon kanunay. (Ah-kuh kahng pang-gah-on kah-nuh-nai)
 • Take care. – Pag-amping (Pahg am-ping)
 • Will your parents accept me? – Dawaton kaha ko simong ginikanan? (Dah-wah-tuhn kah-hah kuh sah ih-muhng gih-ni-kah-nan?)
 • I cannot wait to see you. – Di ko kahulat makakita nimo (Dih ko kah-huh-laht mah-kah-kih-tah ni-muh)
 • I will marry you. – Pakaslan ka nako. (Pah-kas-lahn kah nah-kuh)
 • Will you marry me? – Pakaslan ba ko nimo? (Pah-kas-lahn bah koh nih-muh?)
 • Don’t leave me. – Ayaw ko biya-e. (Ah-yao kuh bih-yah-ih)
 • Can I invite you to dinner? – Pwede ka ma-invite ug dinner? (Pwedeh kah mah-invite uhg dinner?)
Do you have any English terms or sentences that you want us to translate in Bisaya/Cebuano? Just tell us in the comment below.
 

Share This Post

If you like this article, we would really appreciate if you share this on Facebook, Twitter, or on any social media channels. Every share makes a huge difference and helps us write more articles like these. Thank You!

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.
"List of Bisaya Terms used for Courting or Love" was written by under the Bisaya-Cebuano category. It has been read 362 times and generated 0 comments. The article was created on and updated on 28 August 2018.
Total comments : 0