Home » Articles » Communication / Speech

Ambagan 2013: Pambansang Kumperensiya sa Paglikom ng mga Salita Mula sa Iba’t ibang Wika sa Filipinas

Ang Filipinas Institute of Translation (FIT), Inc. ay magdadaos ng Ambagan 2013: Pambansang Kumperensiya sa Paglikom ng mga Salita Mula sa Iba’t ibang Wika sa Filipinas sa Hulyo 25-27, 2013 sa Leong Hall, Ateneo de Manila University (AdMU), Katipunan Avenue, Loyola Heights, Lungsod Quezon.
Ang layunin ng kumperensiya ay ang mga sumusunod:
  • kilalanin ang probisyong pangwika ng Konstitusyong 1987, Artikulo XIV, Seksiyon 6 na: Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nalilinang, ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na mga wika ng Pilipinas at sa iba pang mga wika”;
  • magpanukala ng isang estratehiya sa pagpapayaman ng wikang Filipino-ang paghalaw mula sa kaban ng bokabularyo ng iba’t ibang wika sa Filipinas upang ilahok sa korpus ng wikang pambansa;
  • maitampok ang mga salitang may natatanging kahulugan sa kultura at kasaysayan ng grupong etnolingguwistiko;
  • mabigyang modelo ang mga gumagamit ng iba’t ibang wika sa Filipinas upang sila mismo ay mag-ambag din sa pagpapaunlad ng wikang pambansa;
  • maipasok sa mga diksiyonaryong Filipino ang mga ipapanukalang salita; at
  • matalakay ang mga pakinabang at suliranin ng unang taon ng pagpapatupad ng batayang edukasyon K to 12.
Ang tagapangulo at miyembro ng kaguruan ng Kagawaran ng Filipino sa bawat paaralan ay inaanyayahang dumalo sa kumperensiyang ito. Maaari ding dumalo ang mga iskolar, estudyante ng wika, araling Filipino, lingguwistika, lexicography, antropolohiya, at mga kaugnay na disiplina sa lahat ng antas ng pag-aaral.

Ang patakaran sa partisipasyon ng mga guro at mag-aaral sa pampubliko at pambribadong paaralan ay naaayon sa no disruption-of-classes policy na nasasaad sa DepEd Order No. 9, s. 2005 na may pamagat Instituting Measures to Increase Engaged Time-on-Task and Ensuring Compliance Therewith.

Ipadala ang inyong reserbasyon bago sumapit ang Hulyo 5, 2013 kay Dr. Michael M. Coroza, Direktor ng Kumperensiya, Filipinas Institute of Translation (FIT), Inc., Room 2082 Faculty Center, College of Arts and Letters, Universidad ng Pilipinas (UP), Diliman, Lungsod Quezon o tumawag sa mobile phone blg.: 0923-739-5248 o sa telepono blg. (02) 547-1860; telefax blg.: (02) 981-8500 lokal 2250 o kaya magpadala ng mensahe sa mga email addresses: ambagan2013@gmail.com; filipinas.translation@gmail.com.
 

Share This Post

If you like this article, we would really appreciate if you share this on Facebook, Twitter, or on any social media channels. Every share makes a huge difference and helps us write more articles like these. Thank You!

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.
"Ambagan 2013: Pambansang Kumperensiya sa Paglikom ng mga Salita Mula sa Iba’t ibang Wika sa Filipinas" was written by under the Communication / Speech category. It has been read 1938 times and generated 0 comments. The article was created on and updated on 11 April 2013.
Total comments : 0