Home » Articles » Bisaya-Cebuano

Bisaya Phrases about Love?

Question

Could you give some common bisaya phrases about love?

Answer

Some common bisaya phrases about love are:

  • "I love you". Translated in bisaya/cebuano as "Gihigugma ka nako" (Geh-hih-gug-mah kah nah-kuh).
  • "I love you so much". Translated in bisaya as "Sobra kita ka-love" (Sub-rah ki-tah kah-love.)
  • "I will always love you". Translated in bisaya as "Kanunay ka nakong higugmaon" (Kah-nuh-nai kah nah-kung hih-gug-mah-on).
  • "I love you with all of my heart". Translated as "Gihigugma ka nako sa akong tibook kasing-kasing" (Geh-hih-gug-mah kah nah-kuh sah ah-akung tih-bu-uhk kah-sing-kah-sing).
  • "I care for you." Translated in bisaya as "Ga-amping ko nimo" (Gah am-ping kuh nih-muh.)
  • "I can’t live without you". Translated in bisaya as "Dili ko mabuhi kung wala ka" (Dih-lih kuh mah-bu-hih kung wah-lah kah).
  • "I’ll die for you." translated in bisaya as "Mamatay ko para nimo." (Mah-mah-tai kuh pah-rah ni-muh).
  • "I don’t love you anymore". Translated in bisaya as "Wa nako mahigugma nimo". (Wah nah-kuh mah-hih-guhg-mah nih-muh).
  • "How deep is your love?". Translated in bisaya as "Unsa kalalom imong gugma?" (Uhn-sah kah-lah-luhm ih-mohng gug-ma).
  • "I will love you forever". Translated in bisaya as "Higugma-on ka nako hangtud sa kahangturan" (Hih-gug-mah-on kah nah-ku hahng-tuhd sa kah-hang-tuh-ran).
- https://www.affordablecebu.com/
 

Please support us in writing articles like this by sharing this post

Share this post to your Facebook, Twitter, Blog, or any social media site. In this way, we will be motivated to write articles you like.

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.

"Bisaya Phrases about Love?" was written by Mary under the Bisaya-Cebuano category. It has been read 2872 times and generated 0 comments. The article was created on and updated on 21 September 2018.
Total comments : 0