Home » Articles » Schools / Universities

2nd Pambansang Kumperensiya sa Pagtuturo sa Filipino 2013

Ang Adarna House at Kagawaran ng Filipino sa Ateneo de Manila University (AdMU) ay magdaraos ng Ikalawang Pambansang Kumperensiya sa Pagtuturo sa Filipino na may temang Wika at Panitikan sa Silid-Aralan na gaganapin sa Abril 3-5, 2013 sa Escaler Hall ng Ateneo de Manila University (AdMU), Loyola Heights, Quezon City.
Ang Kumperensiya na ito ay naglalayong bigyan ang mga kalahok ng bagong kaalaman at pamamaraan sa pagtuturo ng Filipino sa kontemporaryong silid-aralan.

Ang lahat ng mga guro sa Filipino ng elementarya at sekundarya sa pampubliko at pampribadong paaralan ay inaanyayahang dumalo sa gawaing ito.

Ang patakaran sa partisipasyon ng mga guro at mag-aaral sa pampubliko at pampribadong paaralan ay naaayon sa no-disruption-of-classes policy na nasasaad sa DepEd Order No. 9, s. 2005 na may pamagat na Instituting Measures to Increase Engaged Time-on-Task and Ensuring Compliance Therewith.

Ang mga karagdagang impormasyon ay maaaring makuha kay:

Bb. Ergoe Tinio
Tagapag-ugnay ng Kumperensiya
Adarna House, Inc.
109 Scout Fernandez corner Scout Torillo Streets Barangay Sacred Heart, Quezon City
Telepono Blg.: (02) 352-6765 lokal 119
Fax Blg.: (02) 352-6765 lokal 125; (02) 636-4876
Mobile Phone Blg.: 0927-382-47 16
Email Address: kumperensiya@adarna.com.ph
Website Address: adarnahouse.wordpress.com

- https://www.affordablecebu.com/
 

Please support us in writing articles like this by sharing this post

Share this post to your Facebook, Twitter, Blog, or any social media site. In this way, we will be motivated to write articles you like.

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.

"2nd Pambansang Kumperensiya sa Pagtuturo sa Filipino 2013" was written by Mary under the Schools / Universities category. It has been read 1940 times and generated 0 comments. The article was created on and updated on 07 March 2013.
Total comments : 0